logotype

Rättsskydd

Om du har en hemförsäkring kan du i många fall använda försäkringens rättskydd för att täcka en del av dina advokatkostnader och utlägg i samband med en tvist. Rättsskydd kan även finnas i en bil- eller företagsförsäkring samt i försäkringar som tecknats av bransch- och intresseorganisationer. En ansökan om rättsskydd bör göras så snart ärendet påbörjas och det är därför viktigt att du omgående upplyser den advokat som handlägger ditt ärende om att du har en försäkring.

Det är försäkringsbolagets villkor som anger under vilka förutsättningar du har rätt att få rättsskydd. De flesta försäkringsbolag tar ut en självrisk som varierar mellan 20 och 25 procent av ärendets totala kostnader. Vidare är ersättningen begränsad till ett visst maximibelopp efter avdrag för självrisk. Självrisken faktureras löpande och betalas direkt till advokatbyrån. Klient svarar fullt ut för advokatbyråns ersättningsanspråk om aktuellt försäkringsbolag har invändningar avseende ärendets totala kostnader.

Vi hjälper dig naturligtvis att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och ansöka om rättsskydd.

Rättshjälp

Om du inte kan utnyttja rättsskyddet i din försäkring, eller om du saknar försäkring, kan staten under vissa förutsättningar bevilja dig rättshjälp. Om du kan få rättshjälp eller inte styrs bl.a. av dina ekonomiska förhållanden samt vilken typ av tvist det handlar om. En förutsättning för att beviljas rättshjälp är som regel att du haft en timmes juridisk rådgivning hos den advokat eller jurist som ska handlägga ditt ärende.

Kostnaden för den inledande rådgivningen (en timme) får du som regel bekosta själv. Därefter faktureras du löpande ett förskott som motsvarar den så kallade rättshjälpsavgift som fastställts för ditt ärende. Storleken på rättshjälpsavgiften bestäms av staten och varierar mellan två och fyrtio procent av dina totala kostnader, beroende på dina ekonomiska förhållanden.

Vi hjälper dig naturligtvis att ansöka om rättshjälp.

Förskott

Vi förbehåller oss rätten att begära in förskott i både nya och pågående ärenden. Vi förbehåller oss även rätten att inte påbörja något arbete alls i ett nytt ärende, eller att avvakta med vidare åtgärder i ett pågående ärende, till dess att begärt förskott inbetalats. Förskottet redovisas då uppdraget i sin helhet avslutats. Förskott ska betalas till advokatbyråns bankgiro nr 115-7700.